Znajdź nas na Facebooku

Klip obozowy

 

REGULAMIN DLA UCZESTNIKA

Obozu Adaptacyjnego Duszpasterstw Akademickich Wrocławia i Opola w Białym Dunajcu

 

1. Organizatorem Obozu w Białym Dunajcu są Duszpasterstwa Akademickie miast Wrocławia i Opola, czyli studenci czynnie działający w Duszpasterstwach Akademickich oraz ich Duszpasterze. Odpowiadają oni za formę, przygotowane oraz przebieg Obozu.

 

2. Obóz w Białym Dunajcu jest organizowany w celu:

 • Ułatwienia nowym studentom adaptacji do środowisk akademickich; 
 • Ułatwienia adaptacji do środowisk duszpasterstw akademickich;
 • Propagowania aktywnego spędzania czasu wolnego w duchu religii chrześcijańskiej;
 • Tworzenia więzi międzyludzkich poprzez wspólne zajęcia, aktywny wypoczynek i pracę w grupie; 
 • Propagowania i adaptacji do turystyki górskiej. 

 

3. Organizator Obozu, wypełniając swoje obowiązki, kieruje się zasadami Ewangelii, nauką Kościoła Katolickiego oraz Tradycjami Obozu.

 

4. Uczestnikami Obozu są studenci wrocławskich i opolskich uczelni wyższych zapisani na Obóz. Uczestnikami są również studenci z innych uczelni wyższych lub absolwenci tych uczelni, którzy w drodze wyjątku zostali dopuszczeni przez organizatorów do uczestnictwa w Obozie.

 

5. W Obozie mogą wziąć udział osoby powyżej 17-go roku życia oraz poniżej 26-go roku życia. Osoby poniżej 18-go roku życia mają obowiązek przedstawić Organizatorom Obozu pisemną zgodę rodziców na udział dziecka w Obozie wraz ze wskazaniem opiekuna prawnego na czas wyjazdu.

 

6. Każdy Uczestnik ma prawo do: 

 • Zakwaterowania i wyżywienia w miejscu, które wybrał podczas zapisów;
 • Ochrony zdrowia i opieki lekarskiej w ramach posiadanej polisy ubezpieczeniowej oraz doraźnej pomocy przedmedycznej osób wyznaczonych przez Organizatora;
 • Pełnego  wykorzystania  oferty  Obozu  w  Białym  Dunajcu  w  szczególności  z  zakresu adaptacji, integracji, rekreacji i spędzania czasu wolnego. 

 

7. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Obozie Uczestnikowi bez podania przyczyny. 

 

8. Środki finansowe Obozu pochodzą z wpłat Uczestników oraz od sponsorów. 

 

9. Cena Obozu dla Uczestników wynosi 599 złotych i obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie. Nie obejmuje dojazdów oraz kosztów wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN). Należność należy złożyć osobie wyznaczonej przez Organizatora najpóźniej w dniu przyjazdu na Obóz. W wypadku rezygnacji uczestnika z udziału  w Obozie, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów, które Organizator zdążył ponieść na rzecz uczestnika. Wysokość kwoty, która nie podlega zwrotowi określa Organizator.

 

10. Każdy Uczestnik jest obowiązany do uiszczenia zaliczki w wysokości 99 złotych osobie wyznaczonej przez Organizatora, nie później niż tydzień po dokonaniu zapisu na Obóz. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Obozie. Zaliczka nie jest zwracana w przypadku rezygnacji przez uczestnika w  terminie równym lub krótszym dwóm tygodniom poprzedzającym rozpoczęcie Obozu.

 

11. Uczestnicy są obowiązani stosować się do zaleceń wydawanych przez Organizatora oraz zasad poruszania się po Tatrzańskim Parku Narodowym (TPN).

 

12. W miejscach noclegu oraz podczas trwania imprez obozowych i chatkowych obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu. Organizator może wprowadzić bardziej restrykcyjne ograniczenia dotyczące spożywania napojów alkoholowych lub palenia tytoniu przez Uczestników. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu przez osoby poniżej 18-go roku życia.

 

13. Uczestnik powinien powiadomić przed rozpoczęciem Obozu Organizatora o przyjmowanych przez siebie lekach (zażywanych w trakcie pobytu na Obozie), o ewentualnych alergiach (szczególnie na produkty spożywcze) i dietach.

 

14. Organizator może dyscyplinarnie usunąć Uczestnika z Obozu w następujących przypadkach: 

 • Niszczenia mienia będącego własnością Organizatora lub innych osób; 
 • Nieprzestrzegania niniejszego regulaminu;
 • Nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających; 
 • Istnienia podejrzeń o popełnieniu przestępstwa w trakcie trwania Obozu; 
 • Podania fałszywych danych podczas zapisu na Obóz;
 • Niesubordynacji, szczególnie w kwestiach dotyczących poruszania się po TPN; 
 • Każdego zachowania, które powodowałoby konieczność wezwania organów porządkowych. 

 

15. Uczestnikowi dyscyplinarnie usuniętemu z Obozu nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z jakiegokolwiek tytułu, w szczególności z tytułu zwrotu należności za niewykorzystany pobyt. 

 

16. Organizator wspólnie z Uczestnikami dbają o miłą atmosferę i dobre imię Obozu. 

 

17. Każdy Uczestnik obowiązany jest do poszanowania praw i wolności innych osób oraz poszanowania miejscowej ludności, jej zwyczajów, norm i kultury.

 

18. Każdy Uczestnik Obozu obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przestrzegania jego zasad. 

 

19. Uczestnik obozu jest uprawniony do noclegu wyłącznie w jednej chatce, wybranej podczas zapisów. Nie jest możliwa zmiana chatki po rozpoczęciu Obozu.

 

20. Obóz organizowany jest przez studentów i dla studentów – Uczestnicy biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.

 

21. Kwestie sporne oraz kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Organizatora.

RSS

Administrator

Mateusz Grześkowiak

mati.grzeskowiak@wp.pl